Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Villa il Maiale Bianco B&B
Via Pighini 26
22028
San Fedele intelvi (Co) Italië
Versie 1.4 – april 2023

Terminologie

Gast: een persoon die bij B&B heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Villa il Maiale Bianco B&B San Fedele Intelvi
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

1.      Villa Il Maiale Bianco B&B San Fedele Intelvi (Co) Italië.
1.1    De B&B is beschreven in de website www.maiale-bianco.com. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2    Het minimum verblijf in Villa Il Maiale Bianco is één nacht. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.
1.3    De B&B is 24 uur per dag toegankelijk.
1.4    Rusttijden zijn van 24.00 uur – 07.00 uur.
1.5    Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
1.6    Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in/bij de B&B, tenzij anders overeengekomen tussen de gast en beheerder.
1.7    De kamers zijn geschikt voor twee personen, tenzij anders aangegeven bij de reservering.
1.8    Inchecken van 17.00-19.00 uur, uitchecken uiterlijk 11.00 uur. Latere incheck in onderling overleg mogelijk.
1.9    De gasten kunnen hun auto parkeren voor de B&B aanwezige parkeerterrein. Parkeren geschiedt op eigen risico.
1.10  Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben
1.11  Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen
1.12  De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Villa Il Maiale Bianco ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.13  Gasten van Villa Il Maiale Bianco dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat in de B&B ter inzage ligt.

2.0    Tarieven
2.1     De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
2.2    De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3.   Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4    Alle vermeldingen op de website van de B&B worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3.0    Reservering en Betaling
3.1    Reservering is online mogelijk via www.maiale-bianco.com en via de gebruikelijke boekingswebsites.
3.2    De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door Villa Il Maiale Bianco.
3.3   Voor de reservering dient er binnen 2 dagen een aanbetaling te worden voldaan van 10% aan Villa il Maiale Bianco. Pas na ontvangst van dit voorschotbedrag wordt er een reserveringsbevestiging verstrekt.
Indien de incheck datum binnen 2 dagen na reservering is, geldt contante betaling van het totale bedrag bij het inchecken in de B&B.
3.4    Het voorschot dient te worden overgemaakt naar :

W.P. Danser
t.a.v. Villa Il Maiale Bianco
O.v.v. Naam en boekingsdatum
ABNAMRO
IBAN: NL85 ABNA 0606 966 927
BIC: ABNANL2A

3.5    Betaling van het (restant)bedrag dient bij inchecken te worden voldaan in de B&B. Betaling kan alleen contant!


4.0    Annulering
4.1
Annuleren tot 8 dagen voor de aankomstdatum is kosteloos en vindt er restitutie plaats van de aanbetaling.
4.2 Bij annulering 2 tot 7 dagen voor de aankomstdatum vindt er geen restitutie plaats van de aanbetaling.
4.3 Bij annulering 1 dag voor de aankomstdatum  wordt 100% van het tarief van de overnachting (en) in rekening gebracht (gemiddeld reserveringsbedrag per nacht) en eventuele meerkosten.
4.4 Na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek zal de gehele verblijfsperiode (bevestigde totale reissom) in rekening worden gebracht.
4.5 Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via het contactformulier op de website, per email via info@maiale-bianco.com worden doorgegeven of doormiddel van een tekstbericht via Whatsapp naar +31641943941
4.6 Villa Il Maiale Bianco heeft steeds het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.
4.7 Heeft u geboekt via een tussenpersoon, zoals Booking.com, Reisbureau, Etc. dan gelden de annuleringvoorwaarden van de betreffende tussenpersoon. Mocht dit geen duidelijkheid scheppen, dan gelden onze eigen annuleringsvoorwaarden, zoals hierboven omschreven.

5.0     Schade
5.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
5.3    Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
5.4    Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.
5..5   Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B eigenaar te versturen.

6.0    Klachten
6.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7.0    Overmacht
7.1    In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8.0    Aansprakelijkheid
8.1    De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
8.2     De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
8.3    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
8.4    De B&B aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

9.0    Privacy
9.1   Over ons privacy beleid (A.V.G.)
Villa Il Maiale Bianco geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
9.2 Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.maiale-bianco.com is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in ons privacy beleid welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
9.3 Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.maiale-bianco.com te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacy beleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
9.4 Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen hebt over het privacy beleid van onze www.maiale-bianco.com kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@maiale-bianco.com.
9.5 Gebruik van cookies
www.maiale-bianco.com plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
9.6 Informatie van kinderen
www.maiale-bianco.com verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 18 jaar oud zonder toestemming van ouder(s) of voogd. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons, neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactmogelijkheid.
Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

10    Slotbepaling
10.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Italiaans recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Italië, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.
10.5 Bij het reserveren van deze accommodatie gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands